En av de absolut viktigaste delarna av ett aktiebolag är styrelsen. En styrelse har viktiga ansvar gentemot staten och myndigheterna (främst bolagsverket) men har ett minst lika stort ansvar inför bolags aktieägare. Beroende på bolaget storlek och natur kan stora skillnader i styrelsernas praktiska betydelse finnas.

Enligt aktiebolagslagen måste varje aktiebolag utse en styrelse. Hur en styrelse ser, och dess exakta funktion är delvis bestämt i lagen som ålägger bolagens styrelse med en avsevärd mängd krav, vilka bland annat inkluderar styrelsen uppgifter och hur en styrelse ska se ut. Men styrelsen uppgifter beror också på bestämmelserna i bolaget.

I de mindre företagen är det vanligt att styrelsen bara har som funktion att uppfylla de lagliga krav som ställs på bolaget. I större aktiebolag är det däremot vanligt att styrelsen utför viktiga administrativa funktioner. Detta gäller inte bara bokföring, utan inkluderar även kontroll av verksamhetens effektivitet etc.

  • Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en styrelse
  • I ett aktiebolag utses styrelsen, och svara inför bolagsstämman
  • Styrelsens uppgifter bestäms delvis i lagen och delvis av bolaget
  • Bolagets Verkställande Direktör (VD) svarar inför styrelsen
  • En styrelse i ett publikt aktiebolag behöver minst tre ledamot
  • Privata aktiebolags styrelser behöver bara en ledamot som minst
  • Ifall ett privat aktiebolag har mindre än två ledamot krävs också en suppleant

Vilka sitter i en styrelse?

StyrelseHur styrelsen ser ut beror som sagt till stor del på vad för sorts aktiebolag det handlar om. Aktiebolagslagen sätter dock en rad regler för vilka positioner som måste ingå i en styrelse. Huvudsakligen består styrelsen av ledamöter, ordförande och suppleanter. Lagarna kring styrelser skiljer sig något mellan publika och privata bolag.

I ett privat företag räcker det med en ledamot i styrelsen, men ifall det finns mindre än två ledamöter måste även en suppleant utses. Suppleanten har i uppgift att ersätta ledamöter i deras eventuella frånfälle. Det är inte ovanligt att en styrelsesuppleant aktivt deltar i styrelsens verksamhet.

Ifall ett privat bolag har två eller fler ledamöter måste de även utse en ordförande. Styrelseordföranden har en särskilt viktig roll; de ansvarar för att styrelsens sköter sina uppgifter och att de utförs på ett korrekt vis. I privata bolag är det inte helt ovanligt att styrelseordföranden också utses till VD.

Varför är styrelsen så viktig?

En styrelse i ett aktiebolag har ett stort ansvar. Oavsett bestämmelserna i de enskilda bolagen åläggs styrelsen uppgifter och ansvar av lagen. Förutom det slutgiltiga lagliga ansvaret för ledning av bolaget har de bland annat som ansvar att se till att bolaget betalar sina skatter på ett korrekt vis.

Men de har det lika viktiga ansvaret att svara inför aktieägarna, och åläggs att kalla dessa till bolagsstämmor. I relation till detta ska styrelsen även producera redovisningar av olika slag, så som årsredovisningar och eventuella revisionsberättelser. Detta ansvar är både inför myndigheterna som inför bolagets aktieägare.

En styrelseledamot måste vara en fysisk person. Anledningen till detta är att det måste finnas någon som kan hållas ansvarig inom ett bolag. Det finns i samband med detta regler som håller ledamoten till ansvaret; till exempel finns flera situationer där ledamot som straff kan bli personligt betalningsskyldiga.