En styrelseledamot är en person som deltar i en styrelse. Styrelsen är i sin tur ledare av exempelvis ett aktiebolag eller annan sammanslagning. En styrelse kan förutom att verka inom affärsvärlden även finnas i exempelvis idrottsföreningar och inom politiken. För publika aktiebolag finns särskilda regler att följa.

För att du ska kunna verka som en styrelseledamot måste det först finnas en styrelse. Den utses på bolagsstämman och skrivs in i stiftelseurkunden som är ett protokoll över företagets bildande. Blir du medlem i en styrelse kallas du för ledamot och du har därmed ett solidariskt ansvar för förvaltningen av företaget.

Innan du tackar ja ska du ha blivit upplyst och informerad om vad uppdraget innebär samt vad din roll förväntas att vara. Det är inte bara en formell utnämning utan du ska vara med på möten, leda företagets verksamhet framåt, ansvara för att exempelvis skatter betalas in samt upprätta årsredovisningar.

  • En ledamot deltar i en styrelse som utses på en bolagsstämma.
  • Vilka som ingår i styrelsen ska skrivas ned i stiftelseurkunden.
  • Du måste vara minst 18 år för att vara ledamot.
  • Du får inte ha en förvaltare eller ha näringsförbud.
  • En ledamots mandattid är vanligtvis ett år.
  • En mandattid kan som längst vara i fyra år.
  • Det är krav på att registrera en ordförande om det finns fler än två styrelseledamöter.

Regler för publika aktiebolag

För publika aktiebolag är det ett måste att en verkställande direktör utses. vd:n får inte vara samma som styrelseordföranden men får däremot medverka som ledamot. Vanligtvis är det styrelsen som utser vem som ska vara VD i företaget och detta sker genom röstning vid ett styrelsemöte.

Styrelseledamot

Om en styrelseledamot av någon anledning avgår under mandatperioden sätter man in en suppleant istället. En suppleant har skyldighet att träda in när ledamoten inte kan fullfölja sitt åtagande på grund av exempelvis sjukdom eller utlandsvistelse. En suppleant måste dessutom finnas med i styrelsen om antalet ledamöter är färre än tre.

En styrelse kan också endast bestå av en ledamot och en suppleant. Däremot aldrig färre än tre ledamöter om ingen suppleant finns med. Om en ledamot inte sköter sitt uppdrag kan hen bli avsatt och en suppleant kan träda in. Det kan också bli så att den avsatta personen blir skadeståndsskyldig.

Skyldigheter med uppdraget

Med uppdraget som styrelseledamot följer ett antal skyldigheter och följder om dessa inte uppnås. Du måste på ett lojalt sätt följa de skyldigheter som du har tagit på dig när du valt att bli medlem i styrelsen. Detta upprättas i ett uppdragsavtal som kan vara både muntligt och skriftligt.

Om du inte sköter dina uppdrag som ledamot i en styrelse för ett aktiebolag kan du bli betalningsskyldig mot aktiebolaget eller ägarna. Både du som ledamot och vd:n ansvarar för eventuella skador som uppstått på grund av slarv eller oaktsamhet. Aktieägarna kan bara få skadestånd om ni gjort något som strider mot exempelvis bolagsordningen.

Det är med andra ord viktigt att du vet vad du tackar ja till och vad som förväntas av dig. Du bör också läsa på om driften av ett företag och skyldigheter mot aktieägarna. Du får inte heller vara i en pågående konkurs för att ha ett uppdrag som styrelseledamot.