Vad menas med successiv vinstavräkning?

Om företag redovisar med successiv vinstavräkning, så innebär det att de tar med intäkter som ännu inte hunnit komma in i verksamheten. Istället redogör man för pågående arbeten och anger de framtida intäkterna som upplupna. Blivande kostnader kan redovisas på samma sätt, det vill säga omgående, och denna metod får då en annan benämning.
Det är långt ifrån alla företag som tillämpar successiv vinstavräkning – i regel gäller det verksamheter som är bundna till en viss säsong, har långa projekt som kan dra ut på tiden samt branscher som erbjuder arbeten i form av långtidsprojekt. För att undvika en knepig redovisning av företagets resultat samt missgynnande siffror, så är successiv vinstavräkning positiv.

Fördelar och nackdelar med successiv vinstavräkning

Allting har sina för- och nackdelar. I successiv vinstavräkning är det mycket fördelaktigt att ta med upplupna intäkter för att inte få ett missvisande resultat när uppdraget sträcker sig över många redovisningsperioder. Man får också en överskådligare blick över de pågående arbeten och projekt som är på gång.
Dock har denna metod även nackdelar, såsom att man i värsta fall kan gå miste om vissa intäkter eller att de förutspådda prognoserna inte stämmer in på verkligheten. Kundernas företag kan gå i konkurs, tvister kan uppstå och saker och ting kan ändra sig om projektet blir mycket långdraget. Därför gäller det att vara klarsynt och uppmärksam.
  • Med successiv vinstavräkning redovisar man upplupna intäkter och anger dessa som inkomna innan så är fallet
  • Redovisningstermen är lämplig för säsongsbundna verksamheter på exempelvis skidorter, för hantverkare eller vid entreprenaduppdrag där arbetet väntas ta längre tid och där man fakturerar i efterhand
  • Vissa företag väljer att byta från färdigställandemetoden till successiv vinstavräkning – det motsatta kräver giltiga anledningar

Vad är färdigställandemetoden?

Både successiv vinstavräkning samt färdigställandemetoden är två bokföringssätt att använda för att redovisa om åtagandet av arbete som löper över flera redovisningsperioder. Det är främst K2-företag som har rätt att tillämpa färdigställandemetoden medan börsbolag och K3 använder successiv vinstavräkning. Färdigställandemetoden grundar sig på att vinstavräkning inte sker successivt, utan när projektet är färdigställt.

Vilka regler gäller för de båda redovisningsteknikerna?

Stora koncernbolag måste tillämpa huvudregeln (successiv vinstavräkning) i sin koncernredovisning. Mindre bolag kan emellertid använda sig av alternativregeln eller färdigställandemetoden. Ett byte kan ske från färdigställandemetod till successiv vinstavräkning men det motsatta kräver tillstånd från Skatteverket. Pågående arbeten anges som byggnadsarbeten, hantverksarbeten, anläggningsarbeten samt konsultrörelser.

Kan successiv vinstavräkning ske både med fast pris respektive löpande räkning?

Ja, det spelar ingen roll huruvida uppdraget faktureras med löpande räkning eller ett fast pris per timme – successiv vinstavräkning innefattar alla avräknade timmar som en intäktsförd tid och bokförs som sådan. När sedan fakturering sker, så avräknar man denna tid.

När är successiv vinstavräkning en ofördelaktig teknik?

För ett företag som fakturerar på sedvanligt vis och där uppdragen är ”korta”, är successiv vinstavräkning ej lämpligt. Ett företag kan välja successiv vinstavräkning men får inte glömma bort god redovisningssed som ska överensstämma med verksamheten. Därför är successiv vinstavräkning bra, endast om den är förenlig med nytta för bolaget.

Vad kan vara ett giltigt skäl att byta från successiv vinstavräkning till färdigställandemetoden?

Det kan vara svårt för ett företag att byta från successiv vinstavräkning till färdigställandemetoden och Skatteverket kan vara hårda i sin bedömning. Dock anses det som skäligt när företaget har bytt ägare, att verksamheten har minskat eller att successiv vinstavräkning blir för krångligt.