För den som vill utnyttja möjligheten med summarisk process blir detta ett förenklat förfarande för att utkräva sin rätt. Med summarisk process behöver man inte driva sina anspråk inför domstol utan saken prövas av kronofogden vilket gör ärendet både enklare och billigare. Ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning inleder processen.

  • En summarisk process är ett förenklat förfarande.
  • Summariska processer hanteras och beslutas av kronofogden.
  • Den som har ett krav begär betalningsföreläggande eller handräckning som blir till en summarisk process.
  • Betalningsföreläggande innebär att någon inte betalat enligt avtal.
  • Handräckning kan innebära att någon som inte betalt hyra skall avhysas.
  • Särskild handräckning innebär att någon vill få tillbaka sin egendom.
  • Summarisk process fungerar i många länder, summary judgment.

Att ha och få rätt

Summarisk processDen summariska processen innebär att Kronofogdemyndigheten kan fatta ett beslut, så kallad exekutionstitel. Denna är lika mycket värd som en dom från domstol. Följden av beslutet innebär att käranden (den som har ett krav) kan gå vidare med begäran om indrivning eller handräckning gentemot svaranden.

Den som krävs på pengar eller sak får alltid chans att yttra sig eller bestrida. Om så inte sker kan kronofogden fatta beslut ändå vilket motsvarar domstolars tredskodom. Dock måste det finnas ett underliggande avtal för att en summarisk process skall kunna inledas, käranden måste först bevisa sin rätt.

Förläggande om betalning eller begärd handräckning

Det finns tre underliggande orsaker till att en summarisk process skall kunna inledas. När någon kräver betalt kallas det betalningsföreläggande. Ifall någon fått betalt men inte utfört en tjänst eller levererat beställd och betald vara begärs handräckning. Dessa är de två vanligaste ärenden som kronofogden hanterar som en summarisk process.

En särskild handräckning kan bli fallet då någon tagit egendom eller rättighet i sin besittning olovligt. Om exempelvis någon hyr en bil men inte lämnar tillbaka fordonet kan bilens ägare begära särskild handräckning. Om den som förfogar över bilen inte bestrider kan detta leda till återtagande genom tvång.