Vad menas med Sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital beräknas genom följande formel: företagets tillgångar-räntefria skulder alternativt företagets eget kapital+räntebärande skulder. Begreppet arbetande kapital är synonymt med sysselsatt kapital. Exempel på räntefria skulder är t.ex. leverantörsskulder, kortfristiga skatteskulder och semesterlöneskulder. Sysselsatt kapital används främst vid beräkning av nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital, som beräknas genom följande formel: rörelseresultat/sysselsatt kapital.

Nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital beräknas i procent, och är ett mått på företagets effektivitet och lönsamhet. Nyckeltalet benämns ofta ROCE (return on capital employed). Ju högre ROCE desto bättre är en generell slutsats. Ett högt ROCE indikerar att företaget är effektivt, lönsamt och använder sin finansiering väl, vilket bidrar till att skapa aktieägarvärde.

Sysselsatt kapital för dig som företagare

Nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital är mycket användbart när du vill jämföra ditt eget företag med andra företag i samma bransch. Du får en god vägledning av ROCE för att bedöma hur effektivt och lönsamt ditt företag är jämfört med branschkonkurrenterna, men du kan också jämföra ditt företag med andra branscher.
När du använder ROCE för att jämföra ditt företag med konkurrenterna får du ofta anledning att analysera vad orsakerna är till olika höga ROCE. Du kan då på ett strukturerat sätt analysera och vidta åtgärder för att höja ditt företags effektivt och kapitalanvändning. Du förbättrar ditt företags ROCE genom att förbättra rörelseresultatet och minska det sysselsatta kapitalet.
  • Sysselsatt kapital, eller arbetande kapital som det också benämns, är en komponent för att beräkna nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital.
  • Avkastning på sysselsatt kapital är en viktig indikator på hur effektivt och lönsamt ett företag är samt hur väl företaget använder sin finansiering.
  • Ju högre avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), desto bättre är den generella slutsatsen.

Hur kan jag använda ROCE för att analysera företagets finansieringsstruktur?

Ju högre ROCE, desto mer vinst skapas för varje krona som företaget sysselsätter i verksamheten. Om ditt företag har en avkastning på sysselsatt kapital på 10% och företagets låneränta hos kreditinstitut är 5% finns det anledning att låna mer pengar för att finansiera företagets tillgångar.

Hur påverkas sysselsatt kapital och ROCE om jag inte kontinuerligt investerar i maskiner och inventarier?

Om du har drivit företaget ett antal år och maskiner och inventarier är fullt avskrivna skapas ett högre rörelseresultat. Det gör ju att ROCE förbättras. Samtidigt är det nödvändigt att återinvestera i maskiner för att vara konkurrenskraftig och ha god lönsamhet långsiktigt.

Hur kan jag förbättra ROCE genom att öka de räntefria skulderna?

Sysselsatt kapital beräknas ju enligt formeln företagets tillgångar-räntefria skulder. Ju fler räntefria skulder du kan få genom att finansiera företaget genom antingen eget kapital eller leverantörskrediter, desto lägre blir det sysselsatta kapitalet och desto högre blir nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital.

Vilka blir effekterna på sysselsatt kapital om jag ska investera kraftigt för att expandera verksamheten?

Investeringar i maskiner och inventarier medför ju att företagets tillgångar ökar. Det medför således även en ökning av det sysselsatta kapitalet om investeringen inte fullt ut finansieras av räntefria krediter, antingen från leverantören eller från aktieägarna i form av eget kapital.

Vilka nackdelar finns med nyckeltalet ROCE?

Det finns en risk med att nyckeltalet endast tar hänsyn till det bokförda värdet på företagets tillgångar. När tillgångarna skrivs av år för år så ökar ROCE även om rörelseresultatet är oförändrat. En strikt ROCE-maximering på kort sikt kan negativt påverka beslut om nödvändiga investeringar för att vara konkurrenskraftiga över tid.