Vad är Täckningsbidrag?

Täckningsbidrag är ännu ett nyckeltal som används inom ekonomin och innebär att man får reda på hur stor del av varje produktintäkt som ska användas för att täcka kostnader som sedan är gemensamt för alla produkter. Täckningsbidrag förkortas TB. Detta används framför allt inom bidragskalkylering och förekommer för att ge en bättre idé vid produktionsbeslut.
Kort sagt kan man säga att täckningsbidraget är skillnaden mellan intäkterna från en produkt och den rörliga kostnaden för den. Detta kan till exempel hjälpa företag att bestämma material för produkter eller ta andra viktiga beslut som sänker kostnader och ökar intäkter. Det är således ett nyckeltal som medför noga genomgång och planering.

Så beräknar du täckningsbidraget

Formeln för att beräkna täckningsbidraget är: Försäljningsintäkt (priset) – rörelsekostnad = TB

Det är viktigt att poängtera att detta bidrag alltid beräknas per produkt eller per styck, och alltså inte för en hel mängd (totalt TB). I samband med denna beräkning tar man också hänsyn till täckningsgraden som anger procenten av försäljningspriset på varan.

Om man istället ser till det totala täckningsbidraget (TTB) så gäller det samtliga varor och inte ”per styck” som nämns ovan. Det totala täckningsbidraget är till för att täcka kostnader som är direkt kopplade till samtliga varor, såsom lokalhyra o.s.v. Man kallar det samkostnader. TTB gör det lite enklare att få en generell överblick över kostnader.
  • Täckningsbidrag är den del av en vara/produkt som ska hjälpa till att täcka kostnader som är relaterad till den.
  • Det totala täckningsbidraget beräknas utifrån samtliga produkter och är till för att täcka alla de kostnader som uppkommer i relation till just produkterna.
  • Dessa mått är särskilt viktiga för att ta rätt beslut angående material och produktion.

Måste det alltid finnas ett stort täckningsbidrag?

Mestadels innebär ett högre täckningsbidrag mer vinst i slutändan, men ibland lönar det sig faktiskt att acceptera ett mindre täckningsbidrag för varje produkt, om det istället kan anpassas på lång sikt utifrån TTB, d.v.s. det totala täckningsbidraget. Det gäller alltså att tänka lite längre fram i vissa avseenden.

Vad är täckningsgraden och hur beräknas den?

Täckningsgraden är i stort sett samma sak som täckningsbidraget, men istället så är det uttryckt i procent. Det är således den del av ett försäljningspris som avser kostnader i direkt relation med produkten i fråga. Handelsföretag använder denna ofta som bruttovinsten i procent.

  • Formel: Täckningsbidrag/särintäkt x100= täckningsgrad (TG)

När används täckningsbidrag/täckningsgraden, mer specifikt?

Det är inte bara utifrån produkter man kan beräkna dessa nyckeltal. Många företag tillämpar dem också vid jämförelser gällande olika tjänster eller projekt samt på olika avdelningar. Om summan eller procenten skiljer sig mycket åt, så kan det vara klokt att se över prisbild eller material o.s.v.

Kan täckningsbidrag även tillämpas på anställda?

Ja, det är många säljföretag som räknar ut täckningsbidraget per anställd för att jämföra sig med andra verksamheter och se hur deras säljare sköter sig. Det man gör är att ta täckningsbidraget för den enskilda produkten och dividera det med medelantalet anställda i företaget.

  • Täckningsbidrag / medelantal anställda = täckningsbidrag per anställd

Vad är sambandet mellan täckningsbidrag och nollpunktsanalys?

Nollpunkten är när försäljningsintäkterna minus rörelsekostnader exakt täcker alla fasta kostnader, så det varken leder till vinst eller förlust. Det är en intressant analys när företaget vill veta den minsta andelen försäljningsvolym som måste uppnås. Täckningsbidraget spelar en central roll vid analysen. Formeln för nollpunktsvolym är:

  • Fasta kostnader / täckningsbidrag/styck