Täckningsbidrag används framför allt inom bidragskalkylering och förekommer för att ge en bättre idé vid produktionsbeslut. Genom att beräkna täckningsbidraget får man reda på hur stor del av varje produktintäkt som ska användas för att täcka de kostnader som är gemensamma för alla produkter.

Täckningsbidraget är skillnaden mellan intäkterna från en produkt och den rörliga kostnaden för den. Detta kan till exempel hjälpa företag att bestämma material för produkter eller ta andra viktiga beslut som sänker kostnaderna och ökar intäkterna. Trots namnet rör det sig inte om ett bidrag som du som företagare kan söka. Det handlar istället om ett nyckeltal, som visar hur mycket en enskild produkt bidrar till att täcka kostnaderna i verksamheten.

Hur beräknar jag täckningsbidraget?

Formeln för att beräkna täckningsbidraget är:

Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt (priset) – rörlig kostnad

I kalkyler definieras nyckeltalet som skillnaden mellan särintäkt och särkostnad. Särintäkten är produktens pris och särkostnaden är de kostnader som kan hänföras direkt till produkten, som det material som har använts vid tillverkningen.

Det är viktigt att poängtera att detta bidrag alltid beräknas per produkt eller per styck, och alltså inte för en hel mängd av varor. I samband med denna beräkning tar man också hänsyn till täckningsgraden som anger procenten av försäljningspriset på varan.

Totalt täckningsbidrag

Om man istället ser till det totala täckningsbidraget (TTB) så gäller det samtliga varor och inte ”per styck” som nämns ovan. Det totala täckningsbidraget är till för att täcka kostnader som är direkt kopplade till samtliga varor, såsom lokalhyra o.s.v. Man kallar det samkostnader. TTB gör det lite enklare att få en generell överblick över kostnader, och beräknas för en hel grupp av varor, eller för samtliga bolagets produkter. Det totala täckningsbidraget är en summering av alla produkters täckningsbidrag.

Det totala täckningsbidraget har framför allt två syften: att täcka samkostnaderna och bidra till att bolaget går med vinst. Samkostnaderna är de kostnader som är gemensamma för samtliga produkter, som hyra för lokaler.

En verksamhet går med vinst när det totala täckningsbidraget överstiger de totala samkostnaderna.

Bidragskalkyl

En bidragskalkyl är en kalkyl där du gör en ofullständig kostnadsfördelning. Begrepp som används i kalkylen är särintäkter, särkostnader och samkostnader.

Bidragskalkyler innefattar inte alla kostnader, utan enbart särintäkter och särkostnader, de poster som genererar täckningsbidraget. Kalkylerna kan användas vid produktval och prissättning, när det finns ledig kapacitet. Kalkylen innehåller endast de förändringar som orsakas av beslutet eller kalkylobjektet.

Särintäkt

Särintäkten är intäkten för ett enskilt kalkylobjekt, som en produkt, i dagsläget. Normalt innebär detta att särintäkten är försäljningspriset för en specifik produkt.

Särkostnad

Särkostnader är kostnader är de kostnader som uppstår eller försvinner till följd av specifika beslut. Kostnaden rör ett specifikt kalkylobjekt, i dagsläget. Den uppstår när ett visst kalkylobjekt börjar tillverkas, och upphör när varan inte tillverkas längre. En särkostnad kan vara såväl fast som rörlig.

Samkostnad

En samkostnad är en gemensam resurs, som inte går att dela upp. Kostnaden påverkas inte av ett specifikt beslut, utan är en fast kostnad för hela företaget. När ett projekt avslutas finns kostnaden i allmänhet i allmänhet kvar.

Frågor och svar om täckningsbidrag

Måste det alltid finnas ett stort täckningsbidrag?

Mestadels innebär ett högre täckningsbidrag mer vinst i slutändan, men ibland lönar det sig faktiskt att acceptera ett mindre täckningsbidrag för varje produkt, om det istället kan anpassas på lång sikt utifrån TTB, d.v.s. det totala täckningsbidraget. Det gäller alltså att tänka lite längre fram i vissa avseenden.

Vad är täckningsgraden och hur beräknas den?

Täckningsgraden är i stort sett samma sak som täckningsbidraget, men istället så är det uttryckt i procent. Det är således den del av ett försäljningspris som avser kostnader i direkt relation med produkten i fråga. Handelsföretag använder denna ofta som bruttovinsten i procent.

Formel: Täckningsbidrag/särintäkt x100= täckningsgrad (TG)

När används täckningsbidrag/täckningsgraden, mer specifikt?

Det är inte bara utifrån produkter man kan beräkna dessa nyckeltal. Många företag tillämpar dem också vid jämförelser gällande olika tjänster eller projekt samt på olika avdelningar. Om summan eller procenten skiljer sig mycket åt, så kan det vara klokt att se över prisbild eller material o.s.v.

Kan täckningsbidrag även tillämpas på anställda?

Ja, det är många säljföretag som räknar ut täckningsbidraget per anställd för att jämföra sig med andra verksamheter och se hur deras säljare sköter sig. Det man gör är att ta täckningsbidraget för den enskilda produkten och dividera det med medelantalet anställda i företaget.

Täckningsbidrag / medelantal anställda = täckningsbidrag per anställd

Vad är sambandet mellan täckningsbidrag och nollpunktsanalys?

Nollpunkten är när försäljningsintäkterna minus rörelsekostnader exakt täcker alla fasta kostnader, så det varken leder till vinst eller förlust. Det är en intressant analys när företaget vill veta den minsta andelen försäljningsvolym som måste uppnås. Täckningsbidraget spelar en central roll vid analysen. Formeln för nollpunktsvolym är:

Fasta kostnader / täckningsbidrag/styck

Täckningsbidrag - Sammanfattning

  • Täckningsbidrag är den del av en vara/produkt som ska hjälpa till att täcka kostnader som är relaterad till den.
  • Det totala täckningsbidraget beräknas utifrån samtliga produkter och är till för att täcka alla de kostnader som uppkommer i relation till just produkterna.
  • Dessa mått är särskilt viktiga för att ta rätt beslut angående material och produktion.