Vad menas med Täckningsgrad?

Täckningsgraden är den procentuella del av en varas pris (särintäkt) som avser täckningsbidrag och som ska gå till fasta avgifter, det vill säga den procentandel som återstår för att betala samkostnader som uppkommer för all försäljning. Täckningsgraden är uttryckt i procent medan täckningsbidraget är en summa. Täckningsgraden benämns ofta som TG i förenklad form.
Täckningsgraden är ofta ett mer fördelaktigt nyckeltal, eftersom man istället för otydliga summor, får en procentsats att arbeta med. Många använder täckningsgraden som synonym med bruttovinsten vid försäljning, vilket gör att detta nyckeltal har fått namnet bruttovinstmarginal alternativt bruttovinstprocent istället. En högre täckningsgrad är bättre att eftersträva, eftersom det ofta ger större vinst.

När bör täckningsgraden analyseras?

Just täckningsgraden är ett bra tal att tillämpa när man vill jämföra olika produkter, avdelningar eller projekt inom ett företag. Den är särskilt bra att ha för att göra olika jämförelser för att se om man kan förändra material, produktionskostnader med mera. Täckningsgraden används ofta hos tillverkande företag, men fungerar också på tjänster.
Täckningsgraden är en effektiv riktlinje när ett företag ska prissätta sina varor, eftersom man vill gå med så stor vinst på varje produkt som möjligt. Det är därför viktigt att se över de fasta respektive rörliga kostnader som uppkommer samt att se över de produkter som ger högst täckningsgrad och satsa mest på dem.
  • Täckningsgraden uttrycks i procent och är den del av försäljningspriset som utgör varans täckningsbidrag
  • För att beräkna täckningsgraden tar man Täckningsbidraget / Försäljningspris x 100. Man får då fram ett procenttal vilket utgör täckningsgraden
  • Täckningsgraden används främst inom företaget för att jämföra produkter, se vilka som har högst täckningsbidrag och sedan eventuellt göra en prisjustering eller liknande

Hur kan man höja en låg täckningsgrad?

De flesta företag vill helst ha en täckningsgrad på cirka 30% och för att komma dithän så kan man få dra in på annat – såsom lokalbyte eller material samt höja omsättningen. Man kan också behöva sälja mer av de vinstgivande produkterna och slopa produkter som inte gynnar verksamheten lika mycket.

Används täckningsgraden för att analysera branscher?

Vanligtvis används täckningsgraden för den egna verksamheten, men ibland kan den användas för branschanalys – speciellt inom detaljhandeln. Man kan då se vilka företag som har högre respektive lägre täckningsgrad. Dock ger det en mer detaljerad bild inom det egna företaget, eftersom man aldrig vet exakta kostnader hos utomstående företag.

Vad menas med TB1, TB2 och TB3?

TB inom bidragskalkylering där täckningsbidraget och täckningsgraden beräknas, är en förkortning av täckningsbidrag, alltså täckningsgraden uttryckt i summa. I små företag beräknas bara ett täckningsbidrag och en täckningsgrad, medans större företag kan använda sig av tre olika varianter.

  • TB1= särintäkten-särkostnaden
  • TB2= TB1-särkostnader i produktgruppen
  • TB3= TB2- särkostnader i produktprogrammet

Vilka kostnader ska täckningsgraden täcka?

Täckningsgraden är tänkt att täcka alla samkostnader eller fasta kostnader som ett företag har som existerar vare sig företaget säljer varan eller inte. Täckningsgraden eller täckningsbidraget ska således täcka alla omkostnader som finns kvar när de rörliga varukostnaderna har betalats, det vill säga de utgifter som relateras till varorna.

Vad är total täckningsgrad?

Precis som man kan göra en beräkning på täckningsbidraget för varje enskild produkt så kan man även göra det på en grupp av produkter. Eftersom täckningsgraden är det procentuella nyckeltalet så kan man göra detsamma här, det vill säga beräkna den totala täckningsgraden samt den genomsnittliga för den enskilda produkten.