Taxering av företag

Företag i Sverige är skyldiga att betala skatt, dvs de taxeras. Begreppet taxering innebär att den beskattningsbara inkomsten räknas ut och blir det underlag som skatten beräknas på. Tidigare användes taxeringsår för att ange vilken period som skulle beskattas men idag kallas det istället för beskattningsår och är detsamma som räkenskapsåret.
En gång per räkenskapsår så ska företag (juridiska personer) och privatpersoner lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. För ett aktiebolag så kallas denna deklaration INK2 och i den redovisas det totala över- eller underskottet av näringsverksamheten samt underlag för fastighetsskatt, särskild löneskatt etc. Även en resultat- och balansräkning ska redovisas i blankett INK2R samt skattemässiga justeringar (INK2S).

Taxeringsskyldighet i företag

Svensk skattelagstiftning innebär att alla företag i Sverige måste lämna in en årlig inkomstdeklaration där resultatet för beskattningsåret (räkenskapsåret) redovisas. Det är olika blanketter som gäller beroende på vilken bolagsform som taxeringen gäller. Ett aktiebolag och en ekonomisk förening ska lämna in blankett INK2 tillsammans med bilagorna INK2R och INK2S.
Ett handelsbolag ska lämna in inkomstdeklaration 4 samt att varje delägare i handelsbolaget även ska lämna in bilagan N3A tillsammans med sin privata inkomstdeklaration. Stiftelser och ideella föreningar ska lämna in inkomstdeklaration 3. Enskilda firmor eller enskild näringsverksamhet som det också kallas ska lämna in en bilaga som kallas för NE till den privata inkomstdeklarationen.
  • Taxering är ett begrepp som används inom beskattning. För det mesta brukar andra begrepp användas som t ex att beskatta ett företag eller en person.
  • Det är Skatteverket som är den myndighet i Sverige som sköter taxering av fysiska (privatpersoner) och juridiska personer (företag).
  • För att hitta mer information om taxering för ditt företag så kontakta Skatteverket.

När ska den årliga inkomstdeklarationen lämnas in?

Vilket datum som ett företag senast måste lämna in den årliga inkomstdeklarationen beror på vilket räkenskapsår som företaget har. Om inkomstdeklarationen lämnas in digitalt så kan den lämnas in en månad senare än om den lämnas in på papper. På Skatteverkets webbplats, skatteverket.se, så hittar du mer information om datum.

Vad händer om deklarationen kommer in för sent?

Om en inkomstdeklaration lämnas in försent tas en förseningsavgift ut. Om ett företag eller en privatperson inte skickar in någon deklaration alls så finns det risk för en s.k. skönsbeskattning d.v.s att Skatteverket uppskattar hur stor inkomst du har haft. Ett företag som skönsbeskattas kan få sin F-skatt indragen.

Hur mycket skatt måste ett aktiebolag betala?

Det är olika skattesatser som gäller för olika slags inkomster. I ett aktiebolag är för närvarande skatten på resultatet, den s.k. bolagsskatten, 22 %. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader är 24,26 % (d.v.s. skatt på tjänstepension som betalas till de anställda). Aktiebolag med anställda betalar även arbetsgivaravgifter som är 31,42%.

Krävs det en skattekonsult för att upprätta deklarationen?

Det finns inte något lagkrav på att företag måste anlita en skatteexpert för att upprätta en deklaration men många företagare väljer ändå att ta hjälp av en skattekonsult om de t.ex. har en komplicerad deklaration eller inte har någon anställd på företaget med tillräcklig kompetens.

Kan jag överklaga den slutliga skatten?

Om man är missnöjd med Skatteverkets beslut om slutskatten så kan du begära att Skatteverket omprövar beslutet. Detta görs genom att lämna in en skriftlig begäran om omprövning till företagets skattekontor. På Skatteverkets webbplats finns det en särskild blankett att ladda ner. Begäran måste skickas in senast 6 år efter beskattningsåret.