Taxeringsbeslut är den formella benämningen på Skatteverkets eller en domstols beslut om hur ett skattesubjekt ska beskattas. Taxering är ett annat ord för beskattning. Hur taxeringsbeslut ska tas och vad de omfattar regleras i taxeringslagen (1990:324). Som de flesta myndighetsbeslut kan taxeringsbeslutet överklagas av den som berörs av det.

  • Taxering är ett mer formellt ord för beskattning
  • Taxeringsbeslut är helt enkelt ett beslut om beskattning, som fattas av Skatteverket eller en domstol
  • Hur taxeringsbeslut fattas regleras i en särskild lag – taxeringslagen (1990:324)
  • Skatteverkets taxeringsbeslut ska fattas innan utgången av november varje taxeringsår
  • Skatteverket eller annan myndighet som fattar ett taxeringsbeslut måste meddela den beslutet berör
  • För privatpersoner är taxeringsbeslutet det besked om slutlig skatt man får efter självdeklarationen
  • Ett taxeringsbeslut kan begäras att omprövas av den det berör, eller självmant av Skatteverket

Det mesta sker idag per automatik

Taxeringsbeslut
Sverige har utmärkt sig internationellt genom vår stora automatisering av taxeringsprocessen. De flesta av oss lämnar idag in vår självdeklaration via sms eller med hjälp av vårt BankID på Skatteverkets hemsida. Taxeringslagen gör detta möjligt genom att medge att taxeringsbeslut får grundas på automatisk databehandling.

Även om det naturligtvis finns en risk för att en automatisk taxering kan orsaka misstag, finns det alltid en möjlighet att överklaga taxeringsbeslutet. Svensk lag ger i regel allmänheten ganska långtgående möjligheter att bevaka sina intressen, dels genom instruktioner till myndigheter och dels genom möjligheten att begära att domstolar överprövar myndighetsbeslut.

Taxeringsbeslut kan omprövas

Om den skattskyldige anser att ett felaktigt taxeringsbeslut har fattats till dennes nackdel, kan denne begära att få beslutet omprövat. Detta måste ske innan utgången av det femte året efter det aktuella taxeringsåret. Begäran ska skickas till Skatteverket. Begäran kan också lämnas in till en allmän förvaltningsdomstol.

En omprövning av taxeringsbeslutet kan även ske på Skatteverkets eget initiativ. Om den omprövningen skulle leda till ett beslut som är till nackdel för den skattskyldige, måste beslutet meddelas inom det aktuella taxeringsåret. I annat fall är det inte giltigt. Skulle det vara till den skattskyldiges fördel, får det meddelas inom fem år.