Enkelt uttryckt så är en teckningslista den lista som du skriver din namnteckning på bredvid de aktier som du har tecknat. Denna lista ska även innehålla ett beslut om nyemissionen. På teckningslistan ska det finnas handlingar via bilagor till denne och därmed ska dessa hållas tillgängliga för tecknaren.

  • En teckningslista skriver du i samband med en nyemission.
  • Listan ska innehålla de beslut som gjorts angående nyemissionen.
  • Den ska också innehålla annan information, som till exempel den senaste årsredovisning.
  • Man ska dessutom hänvisa till kompletterade dokument i teckningslistan.
  • De hänvisningar man kompletterar i kan vara styrelsen redogörelse, revisorernas yttranden eller kvittningsförbehåll.
  • De dokument som man bifogar ska vara i en kopia till teckningslistan.
  • Ska alla aktier tecknas direkt via bolagsstämman, så kan teckningen göras i bolagsstämmoprotokollet.

Bildande av ett aktiebolag

TeckningslistaÄr det så att ett aktiebolag ska bildas, så behöver dessutom alla aktietecknarna skriva sin egen namnteckning och antal aktier som har tecknats. Detta ska då skrivas direkt på teckningslistan. Man kan göra teckningslistan via stiftelseurkunden men det går även att göra separat. Ska teckningslistan göras separat, så behöver den dessutom innehålla avskrifter av stiftelseurkunderna.

Det som ska finnas bifogat på teckningslistan är de handlingar som har legat till grund via det besluts som gjort på bolagsstämman. Det kan vara redogörelsen som styrelsen gjort och även kvittning över revisorsyttrande av apportegendom eller fordran. Dessa ska vara bifogade som kopior i teckningslistan.

Aktiebolagslagen som styr

En teckningslista är således en handling som man upprättar för teckning av nya aktier. Det är Aktiebolagslagen som styr hur en teckningslista upprättas och vad som ska finnas med på denna. Det smidigaste sättet vid nyemission, och kanske det vanligaste är att det görs i samband med bolagsstämma.

Vid nyemission och kring förfarandet med en teckningslista behöver de allra flesta hjälp av någon kunnig person som arbetar med just detta eller som varit med om förfarandet tidigare. Du kan som så ofta annars ta hjälp av din revisor som, om denne inte kan hjälpa dig själv, kan hänvisa dig till rätt person.