När en förälder stannar hemma från arbetet för att exempelvis vårda sitt barn på grund av att det är sjukt (så kallad VAB), betalar försäkringskassan ut ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. Beloppet grundas på vilken sjukpenninggrundande inkomst (SGI) personen har. Normalt gäller ersättningen för barn upp till 12 år, men det finns undantag. Tillfällig föräldrapenning regleras av bestämmelser i socialförsäkringsbalken (SFB). Dessa regler uppdateras och ändras regelbundet. Det är försäkringskassan som har ansvar för handläggning i dessa frågor och de kan svara på både allmänna och specifika frågor om detta. De lämnar också ut broschyrer med information om hur systemet med ersättningen fungerar. Det är viktigt att försäkringskassan har uppdaterad information om din nuvarande inkomst. Dessa uppgifter ska du lämna till dem. Det kan du göra i samband med att du anmäler dit att du är hemma för vård av barn och att du vill få föräldrapenningen utbetald.

När ersättningen oftast används

Tillfällig föräldrapenningNär föräldraförsäkringen antogs 1974, kom också sjukpenning för vård av sjukt barn. År 1986 fick tillfällig föräldrapenning sitt nuvarande namn. Meningen med den var att föräldrarna skulle få ersättning då de förlorade inkomst från sitt arbete, i de fall de behövde vara hemma med sina sjuka barn. Under senare år har det också blivit möjligt att ta ut tillfällig föräldrapenning om barnet bär på en smitta, om barnets ordinarie vårdnadshavare är sjuk eller bär på en smitta. Även om föräldern ska vara med barnet inom hälso- sjuk- och tandvård är detta möjligt, och gäller i särskilda fall även äldre barn.

Tillfällig föräldrapenning kan tas ut i samband med att ett barn föds, dessa tio dagar kallas i folkmun ”pappadagar”. Om ett barn är adopterat kan dessa dagar tas ut av båda föräldrarna i samband med att barnet kommer hem. Dagarna kan tas ut i samband med föräldrautbildning, inskolningar i barnomsorg eller förskola. Föräldrar till barn som innefattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få ersättningen upp tills barnet är 21, undantagsvis även barn som är äldre.

Annat som är bra att veta

Alla biologiska, familjehems- och adoptivföräldrar och andra vårdnadshavare kan få tillfällig föräldrapenning. Det är också möjligt för andra än föräldrar att ta ut ersättning, till exempel av någon som bor tillsammans med och är partner till förälder, eller annan tillfällig (om förälder inte kan vara hemma från arbetet) eller tredje vårdare (om ingen av föräldrarna varken kan arbeta eller vårda barnet på grund av exempelvis sjukdom). Detta måste då anmälas till försäkringskassan på särskild blankett. Ensamstående förälder kan få utvidgad tillfällig föräldrapenning till barnet fyllt tre år, så att föräldern kan ta hjälp av någon annan vårdare.

Om tillfällig föräldrapenning måste tas ut mer än 7 dagar på grund av att barnet är långvarigt sjuk, eller om ordinarie vårdare är sjuk mer än 7 dagar, måste det lämnas in ett extra intyg från en läkare eller sjuksköterska. Tillfällig föräldrapenning räknas ut från sjukpenninggrundande inkomst, vilket betyder att den som får ersättning har en anställning, är arbetslös eller egen företagare. Uträkning av ersättningen kan variera. Försäkringskassan hjälper till med detta. Om förälder har vanlig föräldrapenning kan det i vissa fall bytas ut mot tillfällig föräldrapenning, exempelvis om barnet vårdas på sjukhus.