Det finns kontrollmyndigheter över vissa verksamheter eller verksamhetsområden. Dessa kontrollmyndigheter ska ha tillsyn och göra kontroller och inspektioner på dessa verksamheter. De här kontrollmyndigheterna kallas för tillsynsmyndigheter. En tillsynsmyndighet kan ha ansvar för en nationell verksamhet, ett statligt verk eller en regional verksamhet beroende vilken uppgift de har. Samhället har alltså en uppgift att granska om verksamheter som ska följa vissa lagar, gör det de ska. Tillsynsmyndigheterna kan också oftast fatta beslut om de ska ingripa på något sätt, om de kommer på att en verksamhet inte följer lagarna. En myndighet av detta slag kan granska verksamheter genom regelbundna kontroller, eller agera om de får signaler på att de borde det. Det finns många olika verksamheter som ska ha tillsyn, och det är regeringen som fattar beslut om vilka tillsynsmyndigheter det ska finnas.

Varför finns tillsynsmyndigheter?

TillsysnmyndighetTillsynsmyndigheter finns till för att verksamheter som ha insyn, att de använder sina resurser på ett bra sätt och att de använder sina pengar på rätt sätt. Myndigheter kontrollerar så att lagarna följs och kan också påverka lagar och regler så att verksamheterna blir bättre. Det är en slags kvalitetskontroll av att allt går rätt till inom olika verksamhetsområden. Namnet på tillsynsmyndigheten säger oftast tillräckligt om vad myndigheten har för uppgift. Tillsynsmyndigheter brukar ha långa namn och förkortas inte sällan med några bokstäver.

Personer kan också kontakta tillsynsmyndigheten och klaga på olika saker som rör just den myndighetens ansvarsområde, eller göra anmälningar om sådant som de anser är fel, som till exempel missförhållanden. Det går också bra att kontakta en tillsynsmyndighet för att få råd i frågor som handlar om deras ansvarsområde. De informerar om sina verksamhetsområden på olika sätt. Alla myndigheter har hemsidor där det står hur allmänheten kan komma i kontakt med dem. Där finns också exempelvis anmälningsblanketter för den som vill göra en anmälan.

Exempel på olika tillsynsmyndigheter

Det finns en lång rad av tillsynsmyndigheter. Här kommer några exempel på vad de har för namn och kort om vilken verksamhet de granskar. JO, Justitieombudsmannen, eller Riksdagens ombudsmän som det officiellt heter, är en granskare av att myndigheter följer de lagar som deras verksamhet omfattas av. De granskar speciellt lagar som rör enskildas rättigheter och skyldigheter. Datainspektionen kontrollerar så att behandling av personuppgifter inte påverkar människors integritet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar så att människor inte blir diskriminerade, och att alla ska ha möjligheter och rättigheter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över hälso- och sjukvård och personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Justitiekanslern (JK) granskar bland annat anspråk på skadestånd mot staten. Konsumentverket har tillsyn över konsumentfrågor. Där finns konsumentombudsmannen (KO). Riksrevisionen kontrollerar vart statens pengar går, hur de används och redovisas. Skolinspektionen har tillsyn över skola, förskola, fritidshem, vuxenutbildningar och pedagogisk verksamhet samt bedömer om fristående skolor ska få tillstånd till sin verksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha tillsyn över de som bekämpar brott, såsom polisen.