Vad menas med transaktion?

En transaktion är främst en överföring av pengar och syftar till att varor eller tjänster har erhållits i utbyte mot en betalning. Visserligen kan en transaktion också innebära en överenskommelse mellan handelspartnerna, men vanligen handlar det om överföringar av ekonomiskt värde som med andra ord innefattar en inbetalning av något slag.
Det är dock viktigt att poängtera att de transaktioner som inte räknas som monetära och innefattar likvida medel, ändå måste bokföras som sådana genom att värdet registreras. Transaktioner ska också bokföras dubbelt, det vill säga både i debet och kredit på två olika konton. Dock figurerar transaktionen också ofta på momskonton, när det rör sig om försäljning.

De 4 olika transaktionerna

Man brukar ta för vana att dela in transaktioner i fyra grupper.

  • Finansiella transaktioner
  • Produkttransaktioner
  • Fördelningstransaktioner
  • Övriga transaktioner

Ofta tänker vi på finansiella transaktioner när vi hör ordet ”transaktion” och det är det som avgör huruvida företaget får en ökning av finansiella tillgångar, alternativt av skulder.

Produkttransaktioner syftar till en försäljningsprodukts härkomst och var den ska säljas, vilket behandlar export/import. Fördelningstransaktioner beskriver värdet av en produkt i samband med att överföringen delas upp i arbetskraft och kapital samt omfördelning av inkomster som går till exempelvis skatter. Övriga transaktioner rör kapitalförslitning och annan försäljning som inbegriper icke-finansiella tillgångar och dylikt.
  • En transaktion kan beskrivas som en affärshändelse som innefattar ett utbyte av varor/tjänster mellan institutioner vid försäljning, där någon form av betalning sker
  • Det finns huvudsakligen 4 olika typer av transaktioner och även om en viss grupp räknas som en icke-monetär transaktion, måste ändå värdet bokföras som en monetär sådan
  • Ofta räknas transaktioner inom enheter till icke-monetära.

Vad exakt är en icke-monetär transaktion?

All kontantbetalning samt transaktioner som kan värderas i valutaenheter och bidrar till att ett företags skuld ökar eller dess tillgångar ökar, är exempel på monetära transaktioner. Icke-monetära transaktioner är istället ett utbyte som kan handla om ersättning i natura, byteshandel och försäljning med tillgångar av icke-produktiv, icke-finansiell kaliber.

Vad är en ACID-transaktion?

ACID används ofta i databaser för att beskriva de 4 viktigaste egenskaperna hos transaktioner.

  • Atomicity – odelbar, transaktionen ska gå igenom i sin helhet och eventuella ändringar görs automatiskt
  • Consistency preserving – konsistensbevarande, databasen ska vara konsistent hela vägen
  • Isolation – alla transaktioner bevaras enskilt
  • Durability – hela transaktionen måste bevaras lång tid även om datorn krashar

Varför måste transaktioner göras i dubbel bokföring?

Att bokföra transaktioner på minst två konton (plus momskonto) underlättar senare för att se om något fel har uppstått. Dessutom kommer förmodligen ett flertal konton beröras när en transaktion utförs. Om fel uppkommer, kan detta leda till stora bekymmer för företaget i fråga, inte minst i årsredovisningen.

Vad bör göras om felaktigheter uppkommer i samband med transaktioner?

Om du upptäcker att dina siffror inte stämmer när du ser till transaktionerna, måste en felräkning ha gjorts. Dock kan inte transaktioner raderas utan måste då omkonteras, alternativt felkonteras. Dessa om- eller felkonteringar utgör egna verifikationer där det också måste noteras om det ursprungliga felet, bredvid.

Vad är transaktionshantering?

Transaktionshantering innefattar en databas där varje enskild transaktion ska hanteras i ett och samma förlopp i samstämmighet och med korrekt information. Kort och gott handlar det om friktionsfri registrering av samtliga händelser i transaktionsförloppet så att en produkt relaterar till en och samma köpare, till en enda betalning samt att transaktionen är snabbt genomförbar.