Vad menas med Tull?

När man importerar och ibland exporterar varor så måste en viss skatt betalas vilket kallas för tull. Det finns flera olika anledningar till varför tull tas ut. Det kan exempelvis vara för att skydda den inhemska industrin från konkurrens av varor som säljs utanför landets gränser, så kallad skyddstull.
Vidare så kan tull också tas ut av skattemässig anledning, så kallad finanstull. Ibland kan vissa handelsavtal gälla mellan vissa länder, där man helt valt att ta bort tullen mellan länderna. Om ett land anser att handelspolitiken kommer att gynnas så kan vissa varor kan också vara helt fria från tullarna.

Vikten av tull för företag

För ett företag som arbetar med import och export så är det viktigt att vara insatt i de olika reglerna som gäller för tull, speciellt inom EU och utanför EU. Arbetar man med varor inom EU så bör man känna till att detta är en tullunion.
Att medlemmarna inom EU bildar en tullunion innebär att samtliga länder följer en gemensam handelspolitik. Detta innebär att man följer en gemensam tulltaxa och en gemensam lagstiftning. Det finns specifika regler som gäller för varor som passerar tullunionens yttre gräns, medan tullunionens inre gräns inte tar ut tull mellan länderna.
  • Tull fungerar som en skatt som tas ut när man importerar och exporterar varor från andra länder.
  • Det finns olika anledningar till varför tull tas ut, som exempelvis skyddstull för att skydda inhemska varor eller finanstull av skattemässiga skäl.
  • Länder inom EU ingår i en tullunion och följer samma handelspolitik.

Hur är tull utformad?

Det finns flera olika sätt som en tull kan vara utformad på. Värdetull, så kallad ad valorem tull, är det vanligaste alternativet och man betalar då en tull som baseras på en viss procent av hur mycket varan är värd. Men tull kan också baseras på vikt och volym.

Vem hanterar tull i Sverige?

I Sverige så hanteras all tull och moms främst av Tullverket. Det är denna myndighet som kan hjälpa privatpersoner och företag vid eventuella frågor och om man behöver rådgivning. Hur mycket tull man skall betala för en viss vara kan man läsa via Tulltaxan alternativt använda sig av Tullverkets tullvärdeskalkylator.

Är tullavgiften alltid den samma?

Nej, tullavgiften är inte alltid densamma. Tullavgiften kan vara baserad på varans värde, hur mycket den väger, volym, det kan finnas en specifik tull eller en sammansatt tull som tas ut. Eventuell frakt och fraktförsäkring räknas också in. Vidare så spelar det också roll om varan kommer från ett land utanför EU.

Behöver man betala tull om man köpt varor från ett land inom EU?

Inom EU så gäller fri rörlighet för varor då medlemmarna inom EU följer en gemensam handelspolitik. Detta innebär att de varor som man importerar/exporterar inom EU:s gränser är befriade från tullformaliteter. Undantag gäller dock för varor såsom vapen, alkohol, tobak, narkotika och djur.

Betalar man tull för varor köpta i ett land utanför EU?

Om man köper varor i ett land utanför EU för ett sammanlagt värde som överskrider 4 300 kronor så skall detta anmälas till tullen och i regel betalas tull och moms. Inhandlas varor över internet, postorder eller telefon gäller en gräns på 1 500 kronor.