Tulltaxan är en gemensam förteckning inom EU och över 200 andra länder som gemensamt har tagit fram olika bestämmelser för varukoder, moms, import- och exportbestämmelser, varuhandböcker, växelkurser och mycket mer annat. Detta används för att underlätta handel inom unionen och minska byråkrati vid handel över gränserna.

Med andra ord så är tulltaxan ett sorts register för att underlätta handel. Om en vara ska föras in eller ut ur unionen krävs det att den först klassificeras. I EU använder man sig av varukoder för att klassificera varor. Dessa koder finns att hitta i tulltaxan.

Varukoden avgör i sin tur vad för bestämmelser och regler som finns kring handel av den specifika produkten. Främst talar man då om tullar. Genom att titta på varukoden kan man alltså avgöra vad som är rätt tull för produkten, och om det finns andra krav att uppfylla.

  • Tulltaxan är i grunden ett system för klassificering av varor
  • Detta är viktigt för att rätt regler ska kunna appliceras på handeln av varor
  • Tulltaxan är gemensam för hela den Europeiska Unionen
  • I tulltaxan kan man hitta varukoder för alla varor
  • I tulltaxan står tullsatser för olika varor
  • I tulltaxan står alla särskilda bestämmelser för specifika varor
  • Poängen med tulltaxan är att förenkla internationell handel

Varför är klassificering viktigt?

TulltaxaAtt hitta rätt varukod för en produkt man vill föra in- eller ut ur den Europeiska Unionen är väldigt viktigt av flera anledningar. Det är den som importerar eller exporterar som har ansvar för att undersöka tulltaxan så varorna har rätt varukod. Fel varukod kan bli kostsamt för ett företag.

Ifall man har klassificerat en produkt fel, alltså om man med andra ord gett en vara fel varukod är risken stor att man betalar för mycket eller för lite tull för varan. Detta är potentiellt skadligt för stater, men kan även bli kostsamt för företagen själva.

I EU finns dessutom en stor mängd varor som kräver särskilda tillstånd för att man ska få importera eller exportera dem. Utan rätt varukod finns en risk att man missar dessa typer av bestämmelser kring en vara, och konsekvenserna kan beroende på vad för vara det handlar om vara hårda.

Varför ha en tulltaxa?

Som sagt är huvudsyftet med tulltaxan att förenkla internationell handel. På detta sätt kan man garantera att företag, såväl europeiska som från andra länder enkelt kan kolla upp och förstå reglerna kring en särskild vara. Att förstå tullregleringar är en viktig del av att beräkna kostnader inom handel.

Men tulltaxan är också tänkt som ett sätt att göra handeln mer rättvis, i alla fall inom den Europeiska Unionen. Genom ett enkelt och för alla tillgängligt regelverk kan företag försäkra sig om att de och alla andra betalar lika mycket tull och handlar under samma regler.

Till sist är tulltaxan viktig för att reglera varor. Många varor behöver kontrolleras bättre, eller ha särskilda bestämmelser kring sig. Detta kan röra farliga eller osäkra varor av många slag, men likväl kan det vara ett sätt att sätta kvalitetskrav på saker som importeras eller exporteras.