Unionsinterna förvärv (tidigare kallat gemenskapsinternt förvärv) innebär att skyldigheten att beräkna och redovisa moms förflyttas från försäljaren till köparen då varor transporteras mellan två olika EU länder. Det här innebär att försäljaren inte är skattskyldig, utan istället så beskattas varan i det land där transporten avslutas.

  • Köparen tar över säljarens skyldighet att redovisa moms
  • Destinationslandet utövar sin beskattningsrätt för de varor som levererats
  • För varor som levereras kontinuerligt tillkommer skattskyldigheten i slutet av varje kalendermånad
  • Köparen måste vara registrerad till mervärdesskatt och redovisa denna i en mervärdesskattedeklaration
  • Köparen är skyldigt att skatta även om säljaren redan (felaktigt) debiterat moms
  • Rättelse för felaktigt betalad skatt ska sökas i landet som varorna skickades från
  • I vissa fall beskattas varorna i Sverige även om transporten avslutas i annat EU land

Krav för unionsinterna förvärv

Unionsinterna förvärv

Det är tre krav som måste uppnås för att ett köp ska klassas som unionsintern förvärv. Först och främst så måste varornas transporteras från ett EU land till ett annat. Ett köp kan klassas som unionsinternt förvärv även om transporten har gått via icke-EU länder så länge både köparen och säljaren befinner sig i EU.

Vidare så måste både köparen och säljaren ha giltiga EU VAT-nummer. Säljaren skriver upp köparens VAT-nummer på fakturan och båda parterna måste verifiera den andres VAT-nummer hos Europeiska kommissionen. I vissa fall måste varan beskattas i ett annat land än det där transporten avslutas. Det här kallas för reservregeln.

Reservregeln och dess förutsättningar

Reservregeln innebär att en vara beskattas i ett annat land än det där transporten avslutas. För att reservregeln ska gälla krävs att köpet är registrerat i ett EU land som inte är destinationslandet. Det här betyder inte att köparen får välja i vilket land han vill betala skatt, destinationslandet har alltid beskattningsrätt för unionsinterna förvärv.

Om köparen däremot inte kan bevisa att beskattning har skett i destinationslandet så kan han bli skattskyldig i det land där han är registrerad. För att reservregeln ska gälla måste också varan ha förvärvats mot ersättning och, precis som med alla unionsinterna förvärv, transporteras från ett EU land till ett annat.