Upplupen ränta är ränteutgifter eller ränteinkomster som hör till det innevarande räkenskapsåret men som ännu inte har betalats ut eller erhållits. När dessa utbetalningar eller inkomster ska redovisas i bolagets balansräkning ska de tas upp antingen som så kallade interimsskulder, för utbetalningar, eller som interimsfordringar, för inkomster.

Upphovsrätt

När en ränta är intjänad kallas den för intäktsränta. Då är den att förstå som en tillgång för bolaget, och inte som en en kostnad. Trots att många förknippar ordet ränta med en kostnad eller en utgift, kan alltså räntan lika gärna vara positiv beroende på hur den har uppkommit.

Sådan ränta som uppkommer på skulder, exempelvis vid lån eller vid avbetalningar, kallas för skuldränta. Då är summan som utgör räntan ingen tillgång för bolaget, utan något som bolaget måste betala till en annan aktör. Det är sådan skuldränta som de flesta förknippar med termen ränta.

  • Sammanlagd eller sammanräknad ränta sedan förra ränteutbetalningen
  • Kan utgöra en skuld och kallas då skuldränta
  • Kan utgöra en tillgång och kallas då intäktsränta
  • Termen upplupen betyder ordagrant sammanlagd eller sammanräknad
  • Uppkommer aldrig om räntan utbetalats i förskott
  • Förskottsbetalning på ränta är dock mycket ovanligt
  • Används för att bokföring av ränteinbetalningar och ränteutbetalningar ska bli korrekt

Speciellt med upplupen ränta

Viss ränta betalas faktiskt i förskott, även om sådana överenskommelser är i regel väldigt ovanliga. Om det mot förmodan är överenskommet att en ränta ska betalas i förskott, kan den räntan aldrig blir upplupen. Detta beror på att räntan i så fall redan är förutbetald.

Upplupen ränta kan förstås som en samlad summa som har växt sedan räntan senast betalades. Att det kan bli så, beror på att ränta oftast bara betalas ut en gång per period, exempelvis en gång årligen. Då samlas den upplupna räntan i en summa som sedan inte betalas ut förrän vid samma tidpunkt, året därpå.

Upplupen är ett ord som sällan används i vardagligt tal men som ordagrant betyder sammanräknad eller sammanlagd, och om man vet det är det förhållandevis enkelt att förstå vad upplupen ränta faktiskt innebär i praktiken: den sammanräknade intäkts- eller skuldräntan sedan den sista utbetalningen gjordes.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Bokföring av upplupen ränta

Ett bolag som besitter räntebärande tillgångar, exempelvis kapital som är insatt på en bank och därmed ger viss avkastning, får också ränta på dessa tillgångar. Det kallas intäktsränta. På samma sätt är bolaget förpliktigat att betala ränta på skulder som bolaget har, så kallad skuldränta.

För att allt ska bli korrekt i bokföringen för bolaget, ansvarar bolagets redovisningsenhet för att tydligt redovisa när räntan tjänades in eller förbrukades, och om det dessförinnan gått en tidsperiod sedan den betalades. För att detta ska kunna göras korrekt använder man bland annat termen upplupen ränta.

Upplupen ränta är alltså den sammanräknade eller sammanlagda räntan, och kan utgöra båda en tillgång eller en skuld beroende på om den upplupna räntan svarar mot en intäktsränta, som kommit på grund av att bolaget besitter räntebärande tillgångar, eller mot en skuldränta, som beror på att bolaget betalar ränta på en skuld.