Uppskrivning är en term som förekommer inom redovisning och som, precis som det låter, innebär att man höjer ett värde. I det här fallet på en tillgång. Både materiella och finansiella anläggningstillgångar kan skrivas upp. För att förstå begreppet fullt ut måste alltså ha klart för dig hur även dessa termer används.Uppskrivning

  • Att uppskrivna är att höja värdet på en anläggningstillgång
  • Flera olika, men inte alla,typer av anläggningstillgångar kan skrivas upp
  • Det saknas exakta regler för hur uppskrivningar får göras
  • En uppskrivning ska motsvara en bestående och tillförlitlig värdeökning
  • Att uppskriva en tillgång är en frivillig insats
  • Det är bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som får göra uppskrivningar
  • Immateriella, alltså ickefysiska, anläggningstillgångar kan inte skrivas upp

Vilka tillgångar kan skrivas upp?

Det är bara tillgångar som kan anses ha ett mer varaktigt värde som kan skrivas upp. Alltså sådant som fastigheter, fordon och maskiner. Den typ av tillgång kallas för anläggningstillgång. Man kan inte skriva upp rörelsens omsättningstillgångar vilka förbrukas i snabbare takt och sedan ersätts med nya omsättningstillgångar.

Även finansiella anläggningstillgångar som fodringar och innehav av värdepapper kan skrivas upp i takt med att det faktiskt värdet förändras. Däremot skriver man inte det som kallas immateriella tillgångar, alltså sådant som till exempel ett företags varumärke och investeringar som gjorts i forskning och patent.

Varför gör man uppskrivningar

Praxis är att det är anskaffningsvärdet som anges för ett företags tillgångar. En uppskrivning som motsvarar en verklig värdeökning ger dock en bättre bild av företaget. Ett företag kan ha fördelar av att skriva upp sina tillgångar, det signalerar helt enkelt ekonomisk styrka och att det finns mer resurser.

En lite större uppskrivning kan användas till att öka aktiekapitalet i ett företag genom att det görs en fondemission eller nyemission i samband med uppskrivningen. Även nedskrivning av anläggningstillgångar kan vara ett ekonomiskt verkningsmedel som kan ha ett önskvärt resultat i vissa sammanhang. Vi har en särskild artikel om det.