Vad menas med Utgående balans?

Inom bokföring används begreppet för att beskriva summan av samtliga belopp som går att hitta på balansräkningens sektion för tillgångar och skulder vid slutet av räkenskapsåret. Balansräkningen är således en ekonomisk uppställning vid en bestämd tidpunkt som visar företagets status i början av året, vilket jämförs med siffror från räkenskapsårets slut.
När nästkommande räkenskapsår tar vid är det i det föregånga årets balansräkning som företag hämtar sin ingående balans. Det är inte mer komplicerat än att den ingående balansen är densamma som den utgående balansen. Med andra ord innebär det att den utgående balansen för år 1 är samma som den ingående balansen för år 2.

Utgående balans inom företag

Inom företag spelar den utgående balansen en viktig roll då den ger en ekonomisk överblick över både skulder och tillgångar. Företag kan med andra ord använda den utgående balansen som ett konkret verktyg för att jämföra resultat från räkenskapsårets början och slut. Antingen går företaget med vinst, förlust eller oförändrade siffror.
Nystartade företag redovisar ingen ingående balans för det första räkenskapsåret eftersom tidigare belopp inte finns dokumenterade (utgående balans). Istället för en totalsumma redovisar det nystartade företaget 0 kronor som sin första ingående balans. I slutet av år 1 kommer dock en utgående balans finnas tillhanda, vilken sedan blir till ingående balans för räkenskapsår 2.
  • Den utgående balansen presenteras i ett företags balansräkning och visar en överblick på tillgångar och skulder vid redovisningsperiodens slut.
  • Nästa räkenskapsårs ingående balans är densamma som det föregångna årets utgående balans.
  • Nystartade företag redovisar 0 kronor som ingående balans.
  • Den utgående balansen möjliggör för företag att jämföra resultat från det gångna året.

Vad är balansräkning?

Ett företags balansräkning presenterar samtliga tillgångar, eget kapital och skulder vid ett bestämt tillfälle. Det är med andra ord en ekonomisk sammanställning av alla belopp som går att hämta från balansens konton i företagets bokföring för perioden. I Sverige redovisar företag sin balansräkning tillsammans med resultaträkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse.

Vad är ingående balans?

Den utgående balansen sammanställs vid räkenskapsårets slut medan den ingående balansen istället är en sammanställning av tillgångar och skulder vid årets början. Företag hämtar den ingående balansen för ett nytt år från den utgående balansen i det föregångna räkenskapsårets balansräkning. Nystartade företag har ingen ingående balans eftersom inga belopp registrerats.

Vilka skulder ingår i den utgående balansen?

Företag redovisar alla sina skulder i balansräkningen och med skuld menas betalningar som ännu inte genomförts. Inom bokföring delas ett företags skulder upp i kortfristiga- och långfristiga skulder som sammanställs i den ingående- samt utgående balansen. Eget kapital ses också som en typ av skuld inom bokföring.

Hur gör nystartade företag utan dokumenterad utgående balans?

Eftersom nystartade företag inte har någon utgående balans kan heller ingen ingående balans redovisas. Det finns inget underlag för att redovisa skulder och tillgångar innan räkenskapsår 1. Därmed redovisas den ingående balansen först vid starten av år 1 och då hämtas uppgifter från den utgående balansen år 1.

Vad menas med balansomslutning?

Ett företags balansräkning delas upp i två delar där tillgångar står för den ena och skulder tillsammans med eget kapital den andra. Inom bokföring brukar den del som tar upp samtliga tillgångar kallas för ”aktiv”, medan skuldsidan istället kallas för ”passiv”. Begreppet balansomslutning innebär att bägge delar är i balans.