Moms är en förkortning av meromsättningsskatt eller mervärdesskatt. Det är en konsumtionsskatt på varor och tjänster som används i Sverige, liksom i de flesta industriländer. När ett företag säljer en vara eller tjänst läggs momsen till och blir en del av det totala priser. Den moms som företaget lägger på en försäljning kallas utgående moms. På kvittot eller fakturan ska det framgå hur stort belopp och hur stor andel av det totala priset som utgörs av moms. I Sverige används olika momssatser inom olika branscher – de momssatser som finns är 6 %, 12 % och 25 %. Vid redovisning av moms till Skatteverket har företaget rätt att kvitta den utgående momsen mot ingående moms, vilket är den moms som betalats av företaget när man gjort inköp av varor och tjänster till verksamheten. Som företagare är det viktigt att känna till reglerna kring moms och veta hur den ska redovisas.

Viktigt att veta om utgående moms

När ett företag säljer varor och tjänster ingår moms i det belopp som faktureras, enligt en viss procentsats. Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det mervärde som tillförs, det vill säga en mervärdesskatt. Denna moms som läggs på fakturan av företaget kallas för utgående moms, medan den moms som företaget betalar vid inköp till verksamheten kallas ingående. Som företagare ska man betala in utgående moms till Skatteverket, medan man har rätt att få tillbaka ingående moms.

Eftersom Sverige har differentierad moms gäller olika momssatser för olika branscher. För tryckt material som böcker och tidningar gäller en momssats på 6 % medan till exempel livsmedel har en momssats på 12 %. För de flesta varor och tjänster gäller dock 25 % moms. Om ett företag ägnar sig åt försäljning av varor och tjänster som tillhör olika momssatser kallas verksamheten för ”blandad verksamhet” och den utgående momsen tillhör då olika momssatser beroende på vad som säljs. Det finns också verksamhetsområden som är momsfria och därför inte lägger till någon moms på sin försäljning. Lista över momsfria verksamheter finns hos Skatteverket.

Redovisning av momsen

Utgående momsI företagets bokföring ska pengar som betalats in (inklusive utgående moms) och utgifter som företaget haft (inklusive ingående moms) framgå tydligt. Inbetalningar till företaget delas upp i ”utgående moms” och ”försäljning”. Utgående moms räknas inte som en del av företagets försäljning, då den senare ska betalas in till Skatteverket. Det är viktigt att tänka på att de olika momssatserna (6 %, 12 % eller 25 %) separeras i bokföringen. Hur ofta momsen redovisas och betalas till Skatteverket beror på hur stor omsättning företaget har. För mindre företag gäller en gång per år, medan företag med större omsättning behöver redovisa moms löpande under året.

Oavsett om företaget redovisar momsen årsvis eller löpande under året är det viktigt att betala enligt de datum som fastställts. För försäljning av varor och tjänster till andra länder gäller särskilda momsregler som det är viktigt att känna till. Vid redovisning av momsen dras den ingående momsen av från den utgående innan resterande belopp betalas in till Skatteverket. När ett företag är nystartat är det vanligt att den ingående momsen utgör ett större belopp än den utgående. Om detta är fallet betalas pengar i stället tillbaka från Skatteverket.