Uttag av vara är en omsättning och kan därför komma att behöva beskattas. Exempel på uttag av vara är en handlares uttag av varor från sitt lager eller när en jordbrukare tar ut produkter från sin verksamhet. Detta gäller även när uttagen är gåvor till vänner eller släktingar.

  • Uttag av vara är när en beskattningsbar person tar ut en vara ur sin verksamhet.
  • Ett uttag av vara räknas som en omsättning och ska därför beskattas.
  • Även när uttaget är en gåva till släkt eller vänner är det en omsättning.
  • En gåva av ringa värde räknas inte som ett uttag av vara.
  • Varuprover räknas inte som uttag av vara.
  • Uttagsbeskattning är aktuell om personen haft rätt till återbetalning av den ingående skatten.
  • Om personen har haft rätt till avdrag på den ingående skatten blir uttagsbeskattning aktuell.

Förutsättningar för uttag

Uttag av varaUttag av varor anses vara en omsättning. Är uttaget skattepliktigt ska uttaget därför beskattas. Med uttag av vara menas att en beskattningsbar person tar ut en vara ur verksamheten för annat mål än verksamheten i sig, för överlåtelse av varan utan någon ersättning eller för personalens eller sitt egna privata bruk.

En beskattning på uttaget kan bara göras när en tjänst eller en vara tillhandahålls utan någon ersättning. Det kan exempelvis bli aktuellt när personen som gör uttaget har rätt till återbetalning av eller avdrag för den ingående skatten. Det kan också ske med vissa varor som varit undantagna från beskattning.

När beskattas uttaget inte?

Om det handlar om en gåva av ringa värde eller som ett varuprov ses det inte som ett uttag av vara och ska därför heller inte beskattas. Är man osäker på exakt vad som räknas som gåvor av mindre värde kan man vända sig till skatteverket för information.

Vad som klassas som ett varuprov och en gåva av ringa värde har prövats i EU-domstol. Slutsatsen var att ett varuprov är ett prov på en vara vars syfte är att öka försäljningen. Dess syfte är också att man ska kunna utvärdera varans kvaliteter och egenskaper.