VAB betyder vård av barn och kan tas ut när ett barn är sjukt och inte kan vara hemma själv. Ersättning för vård av barn – tillfällig föräldrapenning – kan tas ut från det att barnet är åtta månader, till och med dagen innan barnet fyller tolv. Det kan också vara möjligt att få rätt till ersättning om barnet är yngre, äldre eller omfattas av LSS. Exempel på detta kan vara för att följa med barnet till läkare, BVC, tandläkare eller BUP. I snitt tas 7,7 VAB-dagar ut per barn och år i Sverige.

Tidigare skulle VAB anmälas från första dagen, och ansökan om ersättning göras hos Försäkringskassan. Sedan början av 2019 räcker det dock att arbetstagaren lämnar in en ansökan hos Försäkringskassan när barnet blivit friskt. Ansökan görs på myndighetens webbplats. Anmälan ska dock göras till arbetsgivaren, och olika arbetsplatser har olika rutiner för hur detta ska göras.

Samtidigt som regeln om anmälan slopades skärpte Försäkringskassan sin kontroll. En bortre gräns infördes också för ansökan, som nu måste ske senast 90 dagar efter den första VAB-dagen.

Om barnets ordinarie vårdare är sjuk kan en annan person få ersättningen. För att kunna ta ut denna ersättning – som kallas tillfällig föräldrapenning – måste du ha en inkomst från till exempel arbete eller a-kassa. Du måste vara försäkrad i Sverige, och barnet ska bo i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Historik

Tillfällig föräldrapenning infördes 1974 och kunde då tas ut 10 dagar per år tills barnet var tio år. Användningen av tillfällig föräldrapenning ökade sedan varje år till början av 1990-talet. Föräldrarna arbetade mer samtidigt som annan hjälp från samhället minskade. Målet med föräldraförsäkringen var att skapa mer jämställda relationer både i familj och arbetsliv.

Reglerna för tillfällig föräldrapenning/VAB har ändrats många gånger under de 32 år som de funnits. Till exempel har antalet vårddagar ökat, åldersgränsen har höjts, ersättningsnivåerna har både sänkts och höjts, och möjlighet till överlåtelse har införts.

Vilken ersättning får man vid VAB?

VABI dag är ersättningen för VAB är lite mindre än 80 procent av arbetstagarens vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar man kan få. Exakta summor för detta får du från Försäkringskassan. Varje år kan arbetstagaren få ersättning för VAB i max 120 dagar. Är barnet sjukt mer än åtta dagar, krävs ett sjukintyg från en läkare eller sjuksköterska. I sjukdomsperioden räknas också de dagar då ersättning inte tas ut, som exempelvis lördagar och söndagar.

Det är möjligt att “vabba” under en del av dagen, exempelvis om den anställde måste gå hem tidigare för att ta hand om ett barn som blivit sjukt under dagen. Det är möjligt att ta ut VAB för ner till en åttondel av en arbetsdag (d.v.s. en timme i de flesta fall).

Den som ”vabbar” behöver inte vara barnets förälder. Det kan vara en släkting, granne, eller vän. Om den personen förlorar inkomst på grund av VAB, faller det in under lagen om föräldraledighet. Personen får då ersättning. Men det måste anmälas till Försäkringskassan. En pensionär kan inte få någon VAB-ersättning, eftersom pensionen ändå betalas ut. Om någon annan passar barnet, kan föräldern ändå få ut VAB del av dag – 12,5 75 procent av arbetsdagen. Barnets båda föräldrar får inte ”vabba” samtidigt, inte ens om flera barn är sjuka samtidigt. Men föräldrarna kan ”vabba” varannan dag.

Om barnet blir sjukt under en förälders semester, finns det möjlighet att byta ut semesterdagarna mot VAB-dagar i stället. Men detta är bara möjligt vid semester i Sverige eller ett annat EU-land. Dessutom ska arbetsgivaren godkänna det, eftersom det är arbetsgivaren som då ändrar semestern till VAB. Arbetstagaren har nämligen inte rätt till dubbel ersättning. Om ett barn är allvarligt sjukt, får föräldrarna obegränsat med dagar, och då får båda föräldrarna också vara hemma samtidigt. Försäkringskassan har koll på alla VAB-frågor.

Frågor och svar om VAB

 • Är VAB sjukpenninggrundande?
  VAB räknas, precis som sjukpenning och föräldrapenning, inte med i den sjukpenninggrundande inkomsten.
 • Hur mycket VAB har föräldrarna rätt till?
  Föräldrarna har rätt till 120 dagars VAB-ersättning per år, tillsammans. Det innebär att två föräldrar delar på dessa dagar.
 • Går det att vabba när man har semester?
  Det är tillåtet att ta ut VAB-dagar när man har semester och barnet blir sjukt. Semesterdagarna byts då ut mot VAB-dagar. För detta krävs dock att den som tar ut dagarna semestrar inom EU, och att arbetsgivaren godkänner arrangemanget.
 • Vad kostar VAB för arbetsgivaren?
  VAB-ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, och skiljer sig alltså från sjuklön.

Vem vabbar?

VAB - Sammanfattning

 • VAB är en förkortning av vård av barn. Den ersättning som betalas ut för vård av barn kallas tillfällig föräldrapenning.
 • En förälder eller annan vårdnadshavare kan ansöka om ersättning för att vara hemma med ett barn som är mellan åtta månader och tolv år.
 • VAB kan enbart beviljas för familjer bosatta i Sverige, Schweiz eller EU/EES.
 • Ersättningen vid VAB är ungefär 80 procent av den ordinarie inkomsten, i de flesta fall.
 • Ansökan om VAB ska göras när barnet blivit friskt, dock senast 90 dagar efter första VAB-dagen.
 • Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättning för VAB.