Vad innebär vägt genomsnitt?

Vägt genomsnitt är en metod för att värdera vad ett företags lager har för värde. En annan benämning är vägd genomsnittsberäkning. Denna metod för lagervärdering används i de fall då FIFO (först in-först ut), som är det vanligaste sättet att värdera ett lager på, inte går att tillämpa.
För att få fram vad lagrets värde är enligt det vägda genomsnittet så summerar du årets ingående lager med de varor som har köpts in under året. Denna summa divideras sedan med antalet inköpta varor. Denna metod får bara användas om det är troligt att värderingen skulle ha varit i ungefär samma nivå som om FIFO använts.

Vägt genomsnitt för lagervärdering

När det är dags att värdera vad ett företags lager har för värde, t ex i samband med att årsbokslutet ska göras, så kan olika sätt att räkna ut ett värde på varulagret användas. Huvudregeln är att använda det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. Alternativt kan endast anskaffningsvärdet användas (schablonregeln).
Den vanligaste lagervärderingsmetoden är den sk. först in- först ut-principen, dvs FIFO. I vissa fall kan dock denna metod vara svår att tillämpa och då kan istället ett genomsnittligt värde på lagret beräknas, sk vägt genomsnitt. Tänk på att vägt genomsnitt bara får användas om resultatet antas ha blivit ungefär detsamma som om FIFO använts.
  • Vägt genomsnitt är en beräkningsmetod som används för att räkna ut hur mycket ett varulager är värt vid en viss tidpunkt.
  • För att kunna göra en värdering av ett lager krävs att en inventering görs då lagret gås igenom för att se vilka artiklar som finns.
  • En lagervärdering måste ske minst en gång per år enligt lag.

Vad är ett varulager?

Ett varulager består av materiella tillgångar som är tänkta att säljas till kunder. Det gäller även varor som håller på att tillverkas eller varor som kommer att användas för att producera ett företags varor eller tjänster. Med andra ord ingår både råvaror, halvfabricerade varor och färdigställda varor.

Vilka varor ingår i ett varulager?

Samma typ av vara kan räknas in i varulagret i ett företag medan det räknas som en inventarie i ett annat, t ex hör städartiklar till varulager i ett städföretag om de ska användas för att städa hos kunder medan det hos en klädbutik eller ett bokförlag räknas som förbrukningsinventarier.

Vad räknas till anskaffningsvärde?

För de tillgångar som har köpts in till varulagret så räknas anskaffningsvärdet utifrån inköpspris, frakt, tull och transportkostnader.

Om lagertillgångarna har tillverkats eller bearbetats av företaget så räknas anskaffningsvärdet utifrån vad kostnaderna är för material, löner och även med en viss procent av lokalkostnader eller avskrivningskostnader för maskiner.

Hur beräknas värdet på lagret genom vägt genomsnitt?

Beräkningen av lagret utifrån metoden vägt genomsnitt går till enligt följande:

(Värdet på årets ingående lager + Värdet på de varor som köpts in under året) / antal inköpta varor

Denna metod kan användas om FIFO-metoden inte fungerar för värderingen i ett företag.

Vad innebär FIFO?

En metod för lagervärdering är FIFO som står för ”Först in först ut”. Med FIFO menas att de varor av samma slag som köpts in först även antas vara de som säljs först. Alltså är det värdet på de varor som köptes in sist som räknas med i lagervärderingen.