Vad menas med Valutakurs?

Valutakurs brukar även gå under benämningen växlingskurs och är en värdeangivelse för valutor i förhållande till varandra. I de flesta fall anges valutakurser som en slags beräkning som visar hur mycket ett annat lands valuta kostar per enhet i exempelvis kronor. Eftersom det uppkommer en transaktionskostnad vid ekonomiska affärer är det skillnad mellan köp- och säljkurser.
En valutakurs kan vara av fast- eller rörlig variant där den förstnämnda innebär att två nationer gemensamt har en fast nivå för sina valutor. Rörlig valutakurs innebär däremot att värden ändras efter vad som sker på marknaden; det vill säga från dag till dag. Bretton Woodssystemet var ett klassiskt fastkurssystem som fastslog valutor gentemot den amerikanska dollarn.

Valutakurs för företag

Företag som verkar inom import eller export påverkas av alla förändringar som sker i rörliga valutakurser och det är därför av stor vikt att företag hänger med i valutakursutvecklingen. Det är viktigt att veta exakt vilket värde ett visst pris eller kostnad har och en finanisell strategi gällande valutakursens svängningar är alltid en fördel.
Svenska företag som på ett eller annat sätt använder sig av utländsk valuta i sin verksamhet behöver ofta växla valutor. När utländsk valuta ska växlas till svenska kronor är det köpkursen som används och banken är då köpare av valutan. Vid växling av motsatsen säljer istället banken valuta till dig och då används säljkursen.
  • Valutakurs, eller växlingskurs som det också kallas, anger värdet på en viss valuta i förhållande till en annan.
  • Det vanligaste är användandet av räkneenheter som visar hur mycket en annan valuta kostar per enhet (till exempel svenska kronor).
  • Företag som sysslar med import eller export påverkas av valutakursförändringar och en finansiell strategi är alltid gynnsam.

Vad är fast växelkurs?

En fast växelkurs innebär att ett lands valuta eller en grupp av olika valutor bestäms utifrån en annan värdemätare. Förändras den refererande enheten innebär det att valutorna också berörs. Historiskt har valutor ofta knutits till metaller som guld eller den amerikanska dollarn, medan idag knyts valutor ofta till euron.

Vad är rörlig växelkurs?

Flytande växelkurs är ett synonymt begrepp och innebär att en kursvaluta är marknadsstyrd. Det innebär i praktiken att utbud samt efterfrågan på valutamarknaden avgör värdet (priset) på en valuta i förhållande till en annan valuta. Sverige har haft konstant rörlig växelkurs sedan 1992 och är alltså inte knuten till någon annan värdemätare.

Vad är forexmarknaden?

Marknaden för valutahandel kallas ofta för forexmarknaden som i sin tur kommer från engelskans ”foreign exchange”. Valutamarknaden är ett centrum för internationell handel med länders valutor och detta sker från olika stora finanscentrum runt om i världen. Det är forexmarknaden som gör det möjligt för ett företag att omvandla en valuta till en annan.

Vad innebär depreciering inom valutakurser?

Depreciering innebär att ett valutavärde sjunker som resultat av utbud och efterfrågan på valutamarknaden. Begreppet kommer från engelskan där det används inom bokföring som ”avskrivning”. Depreciering gäller vid en värdesänkning hos rörliga valutor och syftar alltså på att en inhemsk valuta blir mindre värd i förhållande till utländska valutor.

Vilka faktorer påverkar valutakurser?

Många faktorer spelar in när det gäller ett lands valutakurs. De ekonomiska förväntningarna i landet är en viktig faktor, vilka ofta baseras på den politiska situationen i landet. Vid politisk oro skapas spekulationer som i sig påverkar valutakurser i olika riktningar. Framtida, okända räntor påverkar också valutakurser liksom ett lands utrikeshandel.