Vad menas med Verksamhetsplan?

En verksamhetsplan beskriver de aktiviteter som ett företag eller en organisation planerar för en viss period – oftast ett år. I planen beskrivs mer ingående hur företagets uppsatta mål samt visioner ska genomföras och större mål bryts ner till så kallade delmål. Parallellt med verksamhetsplanen tas en budget fram för samma period.
Det är i de flesta fall styrelsen som tar fram verksamhetsplanen samt tillkommande handlingsplaner och riktlinjer. Ett syfte med verksamhetsplanen är att förbättra och utveckla verksamheten och innehållet varierar beroende på hur stort företaget är. Tumregeln är att en verksamhetsplan ska vara realistisk och ekonomiskt hållbar – det vill säga att aktiviteter och planering faktiskt ämnas göras.

Verksamhetsplanen – avgörande för företag

Ett företags verksamhetsplan syftar till att förbättra samt utveckla verksamheten under en kommande period. Det skapar underlag för företag att strategiskt nå uppsatta mål, vilka tas fram i affärsplanen och sedan bryts ned till konkreta delmål i verksamhetsplanen. En tydlig planering bidrar till motivation och bidrar till verksamhetens helhet och dess generella syfte.
Verksamhetsplanen hjälper företag att skapa strategiska mål och genom att planera aktiviteter kan de ekonomiska ramarna lättare bestämmas. Hur ett företag fördelar ansvar inom verksamheten kan också bli mer tydligt genom en väl planerad verksamhetsplan. Att på ett konkret sätt förklara uppsatta mål skapar dessutom en bättre förståelse bland medarbetare.
  • En verksamhetsplan beskriver de aktiviteter och mål ett företag har för en kommande period.
  • Oftast brukar planen gälla för ett verksamhetsår och den tas fram parallellt med ett företags budget.
  • Verksamhetsplanen bör vara realistisk med det primära syftet att förbättra samt utveckla en verksamhet.
  • Genom att konkret förklara strategiska mål kan medarbetare bättre förstå verksamheten som helhet.

Hur hänger affärsplan och verksamhetsplan ihop?

En affärsplan innehåller en beskrivning av företagets visioner samt hur själva affärsidén planeras att genomföras. Verksamhetsplanen beskriver sedan på ett konkret sätt hur detta ska uppnås för den kommande perioden, vilket brukar vara ett år. Affärsplanens vision bryts ned i delmål, handlingsplaner och riktlinjer.

Vad innehåller en verksamhetsplan?

Det finns inga krav på vad en verksamhetsplan ska innehålla eller hur den ska vara utformad, men ett realistiskt innehåll rekommenderas. Aktiviteter som nämns i verksamhetsplanen ska med andra ord vara ämnade att genomföras. Risk- och omvärldsanalyser kan med fördel göras för att skapa underlag till verksamhetsplanens mål och strategiplanering.

Vad är ett delmål i företagssammanhang?

För at kunna styra en verksamhet i rätt riktning under både kortare- och längre perioder krävs uppsatta mål. Målen kan ha bred innebörd i den mening att olika saker bör uppnås innan man når det slutliga målet. Därför bryts större verksamhetsmål ned i så kallade delmål under vägen.

Hur hänger budget och verksamhetsplan ihop?

Ett företags budget bestämmer de ekonomiska ramarna för en kommande period och fungerar med andra ord som underlag för verksamhetsplanen. Det måste helt enkelt finnas ekonomisk täckning för de aktiviteter ett företag planerar att genomföra under perioden. Normalt sett är det ett företags styrelse som tar fram både verksamhetsplan och budget.

Vad är en verksamhetsberättelse?

En verksamhetsberättelse ger i skrift en kort summering av ett företags viktigaste händelser, ställning och resultat under den gångna perioden och innan räkenskapsårets avslut. Det är med andra ord en uppföljning av verksamhetsplanen och lämnas in i samband med årsredovisning tillsammans med resultat- och balansräkning samt noter.