En vice verkställande direktör utnämns av ett bolags styrelse. Syftet är att företräda bolaget och verka i den verkställande direktörens ställe när han eller hon av någon anledning inte kan fylla sin funktion, eller i övergångsperioder när en VD:s uppdrag löpt ut men ingen ny har utsetts.Vice verkställande direktör

  • Vice verkställande direktör utses av ett bolags styrelse
  • Ett företag kan ha en eller flera vice verkställande direktörer
  • En vice verkställande direktör kan tillfälligt verka i den verkställande direktörens ställe
  • Vice verkställande direktören kan även anta rollen som VD när dennes uppdrag tar slut
  • Vice verkställande direktören måste registreras hos Bolagsverket
  • Reglerna för verkställande direktörer enligt Aktibolagslagen gäller även för vice verkställande direktörer
  • För att en vice verkställande direktör ska utnämnas måste det finnas en verkställande direktör.

Utnämnande och regelverk

En vice verkställande direktör utses av en styrelse. Det måste finnas, eller samtidigt utnämnas, en verkställande direktör för att vice verkställande direktören ska kunna tillsättas. Ifall det ska finnas en eller flera vice verkställande direktörer är upp till bolaget; förutsättningen är att dessa registreras hos Bolagsverket.

Aktiebolagslagen (ABL) regelverk för verkställande direktörer omfattar även vice verkställande direktörer. Dock finns begränsningar i form av att vissa bestämmelser endast gäller när vice verkställande direktören agerar i den verkställande direktörens ställe. I regel är vice VD:n omgiven av lösare bestämmelser än VD:n när han eller hon inte företräder VD:n.

Syftet med vice verkställande direktör

En vice verkställande direktör ska finnas tillgänglig för att företräda bolaget och anta den verkställande direktörens uppgifter vid dennes frånvaro när frånvaron är tillfällig. Även i fall där den verkställande direktörens uppdrag tar slut innan en ny VD utsetts är det vice verkställande direktörens uppgift att verka i VD:ns ställe.

Till skillnad från en verkställande direktör, som är obligatorisk att utse för publika aktiebolag, är utnämnandet av en vice VD helt avhängt bolagets storlek, behov och önskemål. Huruvida det är en ensam vice VD eller flera stycken beror på typ av bolag och dess specifika behov.