Bolagets styrelse föreslår vinstdisposition, hur vinsten i företaget ska fördelas mellan utdelning till aktieägare och avsättningar till eget kapital. Årsstämman fattar sedan beslut. Vinstdisposition ska framgå av årsredovisningen, och är en del av förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen ska styrelsen i ett aktiebolag också motivera varför den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig.

  • Vinstdisposition ska vara en del av årsredovisningen
  • I vinstdispositionen framgår hur mycket av vinsten som delas ut till aktieägarna
  • Föreslagen vinstutdelning i årsredovisningen ska försvaras av styrelsen
  • Den slutliga utdelningen beslutas av aktiebolagets årsstämma
  • Enligt försiktighetsprincipen får vinst inte delas ut om det riskerar företagets framtid
  • Fritt eget kapital får disponeras fritt av bolagets ägare
  • Bundet eget kapital måste användas inom företaget

Utdelning till aktieägare

I de flesta aktiebolag vill aktieägarna ha utdelning på sitt satsade kapital. Detta sker genom aktieutdelning av vinsten i företaget. Aktiebolagslagen styr hur mycket bolaget får dela ut, och hur man ska gå tillväga. Enligt försiktighetsprincipen får man inte göra utdelning av vinsten om det riskerar företagets framtid.
Vinstdisposition
För fåmansföretagare kan det vara skattemässigt fördelaktigt att ge utdelning istället för lön. Gränsvärdena för att kunna ta ut utdelning till den lägre beskattningen på 20 % styrs av 3:12-reglerna. Det gränsvärde som gäller för att få lägre skatt beräknas antingen av ett schablonbelopp eller som 50 % av bolagets löneunderlag.

Fördelning till eget kapital

Aktieägare vill ha avkastning av sitt kapital, men man är också intresserad av att bolaget känns stabilt och har en trygg framtid. En del i detta är att ha ett stort eget kapital. När man pratar om eget kapital skiljer man på fritt eget kapital och bundet eget kapital.

Det egna kapitalet utgörs av skillnaden mellan tillgångar och skulder. För aktiebolag består det bundna egna kapitalet till den största delen insatt aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. Bundet eget kapital måste användas i företaget, medan resten av vinsten, det fria egna kapitalet, får användas till utdelning.