Vinstmarginalen i ett företag är den procentandel som visar vinsten på varje krona företaget omsätter. Vinstmarginalen är ett viktigt nyckeltal i många verksamheter, men är beräknat innan ränta tillkommer, vilket innebär att beräkningen görs innan skatten dras. Man kan emellertid beräkna nettovinsten också.

Det är värt att poängtera att vinstmarginalen inte tar någon som helst hänsyn till hur företaget presterat under året, eller verksamheten har finansierats. Därför kan den vara mer användbar när man försöker analysera konkurrenter eller titta på vinsten som avser en viss marknad och liknande. Vinstmarginalen beräknas enligt följande formel:

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnad) ÷ Försäljning

Ibland används också begreppet vinstmarginal när det som åsyftas är resultatet i relation till priset.

Hög vinstmarginal – lönsam verksamhet?

Vinstmarginalen beskriver den del av intäkterna som utgör vinst, samt den del som är till för att täcka räntekostnader. Ju högre vinstmarginal ett företag har, desto mer kontroll kan man säga att denna verksamhet har över kostnaderna – men inte alltid. Detta är bra att beakta när man jämför med konkurrenterna inom branschen. Rent generellt anses en vinstmarginal på fem procent eller med vara godkänd, men detta varierar stort mellan olika branscher.

Man kan kanske tro att det räcker med ökade intäkter för att få en förbättrad lönsamhet, men så är inte fallet. Vinstmarginalen mäter den lönsamhet som tjänas in per krona. När man mäter själva lönsamheten så måste man givetvis ta ställning till kostnader som avser varje del av denna krona.

Vinstmarginalen tar heller inte hänsyn till hur företagets verksamhet finansierats. En hög vinstmarginal kan också bero på att företaget har nått sin fulla potential, och att det inte kommer att växa ytterligare. Kanske har bolaget stagnerande eller minskade marginaler.

Vad visar vinstmarginalen?

Vinstmarginalen kan sägas vara ett effektivitetsmått, som visar hur bra ett företag är på att omvandla omsättning till vinst. Det är användbart eftersom det går längre än enbart försäljningssiffror eller vinst, uttryckt i absoluta tal. När du vet om din vinstmarginal är hög eller låg kan du göra en djupare analys varför det är så. Detta kan göras exempelvis genom att titta på andra nyckeltal, som personalkostnaderna i procent av omsättningen, eller täckningsgraden för olika produkter.

Vinstmarginal kan användas till mer än att bara analysera den egna verksamheten. För ett företag som funderar på att ge sig in på en ny marknad, exempelvis genom att lansera en ny produktkategori, kan vinstmarginalen hos de etablerade aktörerna ge en fingervisning om hur marknaden som helhet ser ut. Om vinstmarginalerna är låga tyder det på att konkurrensen är hård, och att priset är ett centralt konkurrensmedel.

Frågor och svar om vinstmarginal

  • Hur kan vinstmarginalen förbättras?
    Detta är en mycket enkel fråga som har ett relativt enkelt svar: genom att minska kostnaderna och öka intäkterna i företaget.Det är många som stirrar sig blinda på vinstmarginalen och ser framgång i procenten. Men då den inte avser kostnader, så kan en hög marginal samtidigt innebära att företaget är högt skuldsatt. Att minska kostnaderna kan vara minst lika viktigt som att öka intäkterna för att göra företaget lönsamt.
  • Vilka andra ord används i samband med vinstmarginal?Kärt barn har många namn och även ordet vinstmarginal har en hel del liknande begrepp som används för att beskriva hur det går för ett företag. Vinstprocent är begrepp, men man talar också om bruttovinstmarginal och nettovinstmarginal som beräknas före respektive efter att skatter, löner och räntebetalningar dragits av.
  • Hur gör jag en djupare analys av vinstmarginalen?För att förstå varför vinstmarginalen har det värde det har, så är det smartare att dyka djupare och begrunda företagets verksamhet än mer. Genom att analysera täckningsgraden för verksamhetens produkter eller se över personalkostnadsprocenten av omsättningen, får man oftast en högre förståelse.
  • Vilka branscher har hög respektive låg vinstmarginal?En genomsnittlig siffra för vinstmarginal ligger på ungefär 5-7 % om man ser till samtliga branscher i Sverige. Dock finns det branscher med betydligt högre, respektive lägre, marginal. Detaljhandeln har ofta en lägre vinstmarginal i genomsnitt; runt 2-4 %. Läkemedelsbranschen eller storföretag (som Apple) kan ha vinstmarginaler på 20-30 %.
  • Vad är skillnaden mellan vinstmarginal och rörelsemarginal?Det är ofta man blandar ihop de två nyckeltalen och i ärlighetens namn finns det inte mycket som skiljer dem åt. Det som dock separerar de tu är att rörelsemarginalen ser närmare på ett bredare fält av de rörliga kostnaderna och ger en mer övergripande bild av prissättningsstrategin.

Räkneexempel

Ett företag har självkostnader på 15 000 kronor, och en försäljning på 20 000. 20 000 – 15 000 / 20 000 = 0,25. Vinstmarginalen är alltså 25 procent.

Vinstmarginal - Sammanfattning

  • Vinstmarginalen i ett företag är ett viktigt nyckeltal som talar om hur mycket av varje intjänad krona som avsätts till vinst och räntekostnader.
  • Formeln för vinstmarginalen som används är huvudsakligen: Försäljning – kostnader ÷ försäljning. Nettovinstmarginalens formel är istället: Resultat efter finansiella poster ÷ Nettoomsättning x 100
  • Vinstmarginalsberäkningen är en ypperlig metod för bransch-analyser.